Reklamační řád

<<Zpět

Důsledky porušení závazků a jiných právních povinností

I. Odpovědnost za vady (záruka)
1. Prodávající odpovídá za to, že elektrospotřebiče mají a po stanovenou dobu budou mít vlastnosti stanovené technickými normami nebo jinými právními předpisy, smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že jsou kompletní a bez právních vad. Prodávající rovněž odpovídá za to, že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.
2. Prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo za poškození, které po splnění způsobil kupující, popřípadě někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.
3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, je kupující povinen prověřit předmět plnění s ohledem na jeho předpokládané použití tak, aby předcházel vzniku škod a aby zajistil věrohodné důkazní prostředky o zjištěných vadách a o odpovědnosti prodávajícího.

II. Doba odpovědnosti (záruční doba)
Prodávající odpovídá za vady elektrospotřebičů, které kupující zjistí v záruční době a které včas reklamuje. Záruční doba činí 24 měsíců (dva roky) od data prodeje výrobku spotřebiteli. Datum prodeje uvede prodejna spotřebiteli na záručním listě, který je přiložen ke každému elektrospotřebiči.

III. Uplatňování práv z odpovědnosti za vady (reklamační řízení)
1. Kupujícíje povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, práva z odpovědnosti za vady zanikají, nebude-li reklamováno nejpozději do konce záruční doby.
2. V reklamaci musí kupující vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
3. V reklamaci kupující uvádí též své požadavky, případně je vyčíslí a k reklamaci připojí též vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace.
4. Prodávající je podle níže uvedených podmínek zavázán vyměnit na své náklady vadný elektrospotřebič, jehož vada vznikla konstrukční chybou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením elektrospotřebiče, za který nese prodávající odpovědnost.
5. Závazek prodávajícího z této záruky platí pouze pro takové závady, které se vyskytnou přesto, že jsou dodržovány pokyny stanovené v návodu k obsluze a elektrospotřebiče jsou používány způsobem tam stanoveným a za obvyklých okolností.
6. Nároky ze záruky nevznikají zvláště v případě, že elektrospotřebič je špatně seřízen kupujícím, nebo jím pověřenou osobou, v případě nesprávné nebo nedostatečné údržby, v případě prodávajícím nepovolené úpravy, nebo v případě změn na elektrospotřebiči, který kupující provedl nebo dal provést třetí osobou bez souhlasu prodávajícího.
7. Záruka se nevztahuje rovněž na normální opotřebení elektrospotřebiče.
8. Prodávající neposkytuje náhradu přímé či nepřímé škody, za event. zranění osob, poškození předmětů, které nejsou součástí této smlouvy, ani za ostatní škody.
9. Prodávající neručí za škody, které vzniknou při přepravě, nebo při skladování, zvláště pokud je voleno nevhodné prostředí, a dále za poškození, která vzniknou po převzetí elektrospotřebiče kupujícím.

IV. Servisní středisda
Za učelem servisního zásahu v případě reklamace můžete proto kontaktovat přímo autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je ke spotřebiči přiložen nebo Vam je na požadání sdělíme.
Samoshřejmě, pokud budete mít jakýkoliv problém se spotřebičem , můžete kontaktovat nás ve všední dny od 9.00-17.00, poskytneme Vám veškerou podporu.

<<Zpět


©2006 - 2008 Pavel Schinagl

Obsah koše Objednat

 

0ks
0
Úvod | Akční nabídka | Obchodní podmínky | Reklamace | Jak nakupovat | Kontakt | Napište nám
Nářadí a dílna
 • Opalovací pistole
 • Tavné pistole
 • Pájky
 • Elektrické sponkovačky
 • Brusky
 • Rozbrušovačky a řezačky
 • Elektrické hoblíky
 • Pily
 • Frézky
 • Ruční vrtačky
 • Šroubováky
 • Zahradní technika
 • Motorové pily
 • Plotostřihy
 • Motorové kosy
 • Vyžínače
 • Sekačky
 • Drtiče
 • Čerpadla
 • Zahradní nářadí
 • Počet návštěv: 365804